Vedtægter

Vedtægter
Love for Fremtidens Grundejerforening


§ 1
Foreningens navn er Fremtidens Grundejerforening. Foreningens virkekreds er området
omkring Kildebakken, Buddingevej og Fremtidsvej.


§ 2
Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser på alle områder samt
være medlemmernes repræsentant over for alle offentlige og kommunale spørgsmål samt
være medlemmerne behjælpelig i sager vedr. deres ejendom.
Foreningens virksomhed skal være tværpolitisk.


§ 3
Ingen kan blive medlem eller vedblive at være medlem af grundejerforeningen uden at
være grundejer inden for foreningens område. Ingen grundejer er berettiget til flere
stemmer end svarende til en ejerbolig/parcel.
Grundejerforeningen Æblelunden har 4 stemmer.


§ 4
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for indeværende år.
Udmeldelse af grundejerforeningen skal meddeles til formanden eller kassereren skriftligt.
Kontingentet opkræves ved udsendelse af mail med kontonummer.
Medlemmer, der i et kalenderår intet kontingent har indbetalt, kan af kassereren i forståelse med formanden slettes som medlem. Medlemmet informeres om dette tiltag af bestyrelsen. Kontingent fungerer herefter som ved ethvert medlemskab. Medlemmet kan til enhvert tid indmelde sig igen ved at betale kontingent (uden opkrævning af restance).


§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes i årets 1. kvartal. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og er beslutningsdygtig,
uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Indvarsling af ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dage varsel.
Forslag til lovændringer samt andre forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag skal fremsættes skriftligt.
Lovændringer kræver 2/3 majoritet af de fremmødtes stemmer.
Andre forslag afgøres ved simpelt flertal.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
Når mindst 25 % af foreningens medlemmer begærer det.
Alle medlemmer har sammen med sin samboende ret til at deltage i generalforsamlingen. Hver
ejerbolig/parcel har to stemmer.
Kun fremmødte medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen.


§ 6
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
vælger selv sin næstformand, der tillige er sekretær. Bestyrelsen bestemmer selv sin
forretningsorden.


§ 7
Alle valg gælder for 2 år og foregår på den ordinære generalforsamling.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår ulige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer
afgår lige år.


§ 8
Foreningen er tilsluttet "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe
Kommune".


§ 9
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene kræver det. Ekstraordinære bestyrelsesmøder
indkaldes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det, og emnet skriftligt medfølger.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af dens medlemmer er til stede.
Hvis der i et bestyrelsesmøde opstår stemmelighed, er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.


§ 10
Formanden leder foreningens anliggender i alle forhold og underskriver for denne.
Når forholdene i enkelte tilfælde måtte kræve hurtig handling, kan bestyrelsen tage bestemmelse om forhold vedrørende foreningen, selv om love og vedtægter intet indeholder
om den foreliggende sag. Beslutninger i disse tilfælde skal være enstemmige i bestyrelsen.


§ 11
Næstformanden er sekretær og er pligtig til at varetage formandens plads i tilfælde,
hvor denne har forfald, og til at assistere denne, hvor det er fornødent. Næstformanden fører
forhandlingsprotokollen ved alle møder og generalforsamlinger og besørger skriftlige arbejder efter formandens nærmere anvisninger.


§ 12
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.
Kassereren fører foreningens regnskaber og fortegnelse over samtlige medlemmer.
Kontingentet skal snarest muligt indsættes i et pengeinstitut. Kassereren kan kun hæve af
foreningens midler i forbindelse med formandens eller næstformandens skriftlige bemyndigelse.
Alle udbetalinger skal attesteres af formanden eller næstformanden. Endvidere skal
kassereren til en hver tid kunne fremlægge regnskabet, når bestyrelsen kræver det.


§ 13
Revisionen af foreningens regnskab foretages af 2 medlemmer uden for bestyrelsen, hvoraf en
vælges hvert år.
Revisionen skal nøje gennemgå regnskaberne efter bøger og bilag samt konstatere
kassebeholdningen.


§ 14
Foreningen kan ikke opløses, så længe den tæller mindst 6 medlemmer. Dens midler kan ikke i nogen tilfælde deles. I tilfælde af opløsning skal midlerne anvendes til gavn inden for
foreningens område.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. december 1979.

Ændringer ved generalforsamlinger:

29. november 1983 ændret §§ 1, 3 og 6 vedr. vejnavn og parcel til ejerbolig.

26. november 1985 ændret § 9 vedr. udmeldelse af "Parcelhusejernes
Landssammenslutning".

28. november 1991 ændret §§ 4, 5 og 8 vedr. flytning af generalforsamlingen til 1. kvartal.

4. marts 1993 ændret §§ 7 og 8 vedr. afskaffelse af suppleanter.

31. marts 2003 ændret § 13 vedr. ændring af pengeinstitut.
18. marts 2009 ændret § 4 vedr. girokort til indbetalingskort
og § 10 vedr. formand forfald og næstformands stemme.
17. marts 2010 ændret § 3 ejerbolig/parcel samt Grundejerforeningen Æblelunden 4 stemmer
§4 Pensionister kan efter anmodning … slettes. Tilføjes: Tilføjes vedr. udmeldelse til formand … og medlem informeres om tiltag.
§7 flyttes til §13 og efterfølgende § får nyt nummer
§10 men intet må foretages, som kan skade …. slettes. Tilføjes: Beslutninger ….. skal være
enstemmige i bestyrelsen
§13 Revisorerne erstattes af revisionen
Der er derudover foretaget ændringer af sproglig karakter, som ikke har betydning vedtægtsmæssig.


Endvidere er der på tidligere generalforsamlinger besluttet nogle spilleregler:

  • at der ikke i området brændes affald m.v., men at dette afleveres til kommunens afhentningsordning
  • at der ikke larmes med motorredskaber o.lign. om søndagen i sommerperioden 1.5-1.9