Historie

Foreningens historie


Lokalplanforslag væltet af beboerne

Følgende eksempel på beboerindflydelse er hentet fra Gladsaxe kommune.

I 1979 fremkom Gladsaxe kommune med et lokalplanforslag, som bl.a. indeholdt forslag om udlægning af arealer til center- og institutionsbebyggelse samt til en stor trafikvej "motorgade" gennem området.

Det centrale område var en parcelhus- villa- og rækkehusbebyggelse med grønne områder, som kommunen ønskede omdannet til butikscenter og parkeringspladser med tilhørende trafikvejsnet.


Beboerne reagerer

Kommunens lokalplanforslag fik meget hurtigt beboerne til at reagere. Hvor der ikke før havde eksisteret noget særligt sammenhold eller bekendtskab, opstod der faktisk i løbet af et par timer en aktiv beboergruppe, som blev bundet sammen i et fælles ønske om at beholde og bevare deres hjem og område på godt og ondt.

Beboergruppen fik sammen med kommunen arrangeret et møde med de berørte beboere, som blev afholdt i rådhusets kantine.

Mødedeltagelsen i dette møde udviste til politikernes store forbavselse en helt enorm interesse.

Dette var ganske sikkert politikernes første indtryk af, at de "muligvis" havde vedtaget noget, som ikke burde have været vedtaget.


Kampagnen

Beboergruppen fortsatte med læserbreve i lokalaviserne, med oplysningskampanger til beboerne og underskriftsindsamlinger. Over 2000 underskrifter for lokalplanforslaget blev afleveret til kommunalbestyrelsen sammen med en protestskrivelse.

I samme periode udsendte kommunen en §6-redegørelse til den kommende kommuneplan for perioden 1980- 1999.

Beboergruppen arrangerede en studiekreds over §6-redegørelsen med lokalplanforslaget som hovedemne.


Studiekredsen

Dette resulterede i en rapport indeholdende forslag og alternativer med tilhørende oknomiberegninger, trafikvejomlægninger for tung og let trafik, persontællinger ved S-togstationerne (vedr. behovet for en centerbebyggelse), vurdering af tællingerne, udtalelser fra vejtekniker, vurdering af den eksisterende detailhandel, boliger, institutioner m.v.. Denne rapport blev fremsendt til kommunen.

Endvidere havde beboergruppen det held, at Danmarks Radio blev interesseret, således at beboernes synspunkter i et 20 minutter langt indlæg blev omtalt i radioen via personer fra beboergruppe.


Sejren i hus

Den massive modstand mod at omdanne et dejligt boligområde til storcenterbebyggelse af beton og asfalt resulterende i en uofficiel henvewndelse fra kommunen til beboergruppen om, at planen ville blive frafaldet. Det bevirkede at samtlige beboere i området afholdt en fælles "sejrsfest", hvor borgmester Tove Smidt bl.a. deltog og ønskede til lykke med det opnåede resultat. Mandag den 27. oktober 1980 blev lokalplanforslaget forkastet ved et ekstraordinært kommununalbestyrelsesmøde.

Umiddelbart herefter blev, via en trafikomlægning, det meste af den kørende trafik ført helt uden om det berørte område.